Tiếng ViệtTiếng Anh

Đội ngũ giảng viên Viện Đào tạo quốc tế - Giảng viên nước ngoài

Cập nhật: 06-07-2021 10:47:10 | Đội ngũ giảng viên | Lượt xem: 1803

Giảng viên nước ngoài

Giảng viên nước ngoài là giảng viên uy tín của các trường đại học nước ngoài (bao gồm cả giảng viên Việt Nam có quốc tịch nước ngoài), hoặc các chuyên gia có kinh nghiệm giảng dạy trình độ đại học trở lên, có bằng cấp chuyên môn phù hợp với học phần phụ trách, đáp ứng yêu cầu của CTTT tham gia giảng dạy các học phần được quy định. Giảng viên dạy lý thuyết các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành phải có trình độ tiến sĩ hoặc chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ thạc sĩ tốt nghiệp ở các trường đại học của các nước phát triển đúng ngành hoặc thuộc ngành gần (đối với các ngành đặc thù).

Danh sách giảng viên do Viện ĐTQT đề xuất trên cơ sở tham khảo ý kiến của các Khoa/Viện chuyên môn, trình Hiệu trưởng phê duyệt theo kế hoạch năm học.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI

1. Dr. Burcu Ozsoy, Maritime Faculty, Istanbul Technical University

2. Dr. Byung-Gak Son, Supply Chain Management, Cass Business School London

3. Dr. Aparna Sinha, Department of Culture & Communication, California State University

4. Dr. Tomoya Kawasaki, Department of Transportation Systems Engineering, Nihon University

5. Amy C. Parsons, Assistant Prof., Ph.D., Department of Culture and Communication, California State University

6. Britta Gammelgaard, Prof.(mso), Ph.D., Supply Chain Management, Copenhagen Business School

7. Chandra S Lalwani, Prof., Ph.D., Supply Chain Management, University of Hull

8. Diana Pop, Prof. Ph.D., Faculté de Droit Economie et Gestion, Université d’Angers

9. Prof. Henrik Plaschke, Silkeborg Business College & Aalborg University 

10. Prof. Hiroshi Hoshino, Graduate School of Economics, Kyushu University

11. Assoc. Prof. Jui Chung Kao, Marine Affairs and Business Administration, National Kaohsiung Marine University

12. Assoc. Prof. Khalid Bachkar, International Business & Logistics, California State University

13. Prof. Gerhardt Muller, Former Senior Lecturer, Global Maritime and Transportation School, U.S. Merchant Marine Academy

14. Prof. Park Hong Guye, Incheon National University

15. Prof. Sammy Park, Korea Maritime and Oceans University

16. Prof. René Taudal Poulsen, Department of Innovation and Organizational Economics, Copenhagen Business School

17. Prof. Robert Neumann, Maritime Policy and Managemetn, California State University

18. Prof. Svend Hollensen, Department of Entrepreneurship and Relationship Management, University of Southern Denmark

19. Prof. Thomas Ottersen, Visiting Lecturer, University of Southern Denmark

20. Prof. Thomas Vallée, Institute of Economics and Management of Nantes, University of Nantes

21. Prof. Torben Jessen, President of Silkeborg Business College

22. Prof. Yi-Chi Yang, Department of Shipping & Transportation Management, National Kaohsiung Marine University

International Lecturers' Curriculum Vitae: https://drive.google.com/drive/folders/13uEJG-KcrISzz3DEAKbU2ejF_QQmaNwJ?usp=sharing
 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi