Tiếng ViệtTiếng Anh

Ngành Quản lý kinh doanh thương mại điện tử
Ngành Quản lý kinh doanh thương mại điện tử

CHUYÊN NGÀNH "QUẢN LÝ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ" (BME)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI TỪ K61 (GMA, IBL, BMM)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI TỪ K61 (GMA, IBL, BMM)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI CHO 3 CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHÓA 61

Ngành Kinh tế Hàng hải
Ngành Kinh tế Hàng hải

   CHUYÊN NGÀNH “KINH TẾ HÀNG HẢI”  ( GMA )

Ngành Quản lý kinh doanh và Marketing
Ngành Quản lý kinh doanh và Marketing

CHUYÊN NGÀNH “QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ MARKETING”

Ngành Kinh doanh Quốc tế và Logistics
Ngành Kinh doanh Quốc tế và Logistics

    CHUYÊN NGÀNH “KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ LOGISTICS” ( IBL )