Tiếng ViệtTiếng Anh

Đại học Hosan - Hàn Quốc
Đại học Hosan - Hàn Quốc

    Trường Đại học Hosan - Hàn Quốc là đối tác chính thức của Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đại học Gloucestershire - Anh Quốc
Đại học Gloucestershire - Anh Quốc

 Trường Đại học Gloucestershire - Anh Quốc là đối tác chính thức của Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Học viện Hàng hải California – Hoa Kỳ
Học viện Hàng hải California – Hoa Kỳ

   Học viện Hàng hải California – Hoa Kỳ là đối tác chính thức của Viện Đào tạo Quốc tế - trường đại học Hàng hải Việt Nam

Các trường đối tác
Các trường đối tác

  Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập theo quyết định số 1666/QĐ-ĐĐHHH-TCCB ngày 28/07/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam.