Tiếng ViệtTiếng Anh

Bổ sung học phần Thảo luận Lập dự án vào Chương trình đào tạo
Bổ sung học phần Thảo luận Lập dự án vào Chương trình đào tạo

Bổ sung học phần Thảo luận Lập dự án vào Chương trình đào tạo

Số lượng tin chỉ cần học và cách đăng ký môn học
Số lượng tin chỉ cần học và cách đăng ký môn học

Tập hợp các câu hỏi thường gặp của sinh viên về các vấn đề đào tạo, ngành học, môn học, thời khóa biểu, giảng viên .... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận ở dưới bài viết.

Học cải thiện điểm và chi phí học cải thiện
Học cải thiện điểm và chi phí học cải thiện

Tập hợp các câu hỏi thường gặp của sinh viên về các vấn đề đào tạo, ngành học, môn học, thời khóa biểu, giảng viên .... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận ở dưới bài viết.

Khác nhau giữa IBL và GMA
Khác nhau giữa IBL và GMA

Tập hợp các câu hỏi thường gặp của sinh viên về các vấn đề đào tạo, ngành học, môn học, thời khóa biểu, giảng viên .... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận ở dưới bài viết.