Tiếng ViệtTiếng Anh

Bổ sung học phần Thảo luận Lập dự án vào Chương trình đào tạo
Bổ sung học phần Thảo luận Lập dự án vào Chương trình đào tạo

Bổ sung học phần Thảo luận Lập dự án vào Chương trình đào tạo

Số lượng tin chỉ cần học và cách đăng ký môn học
Số lượng tin chỉ cần học và cách đăng ký môn học

Tập hợp các câu hỏi thường gặp của sinh viên về các vấn đề đào tạo, ngành học, môn học, thời khóa biểu, giảng viên .... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận ở dưới bài viết.

Học cải thiện điểm và chi phí học cải thiện
Học cải thiện điểm và chi phí học cải thiện

Tập hợp các câu hỏi thường gặp của sinh viên về các vấn đề đào tạo, ngành học, môn học, thời khóa biểu, giảng viên .... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận ở dưới bài viết.

Khác nhau giữa IBL và GMA
Khác nhau giữa IBL và GMA

Tập hợp các câu hỏi thường gặp của sinh viên về các vấn đề đào tạo, ngành học, môn học, thời khóa biểu, giảng viên .... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận ở dưới bài viết.

Học bổng và các vấn đề liên quan
Học bổng và các vấn đề liên quan

Tổng hợp các câu hỏi về các vấn đề thuộc công tác sinh viên, theo dõi rèn luyện, học bổng, lao động giảm điểm .... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận dưới bài viết.

Xin phép vắng mặt trong các buổi triệu tập cấp Viện.
Xin phép vắng mặt trong các buổi triệu tập cấp Viện.

Tổng hợp các câu hỏi về các vấn đề thuộc công tác sinh viên, theo dõi rèn luyện, học bổng, lao động giảm điểm .... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận dưới bài viết.

Quy trình trừ điểm rèn luyện và cách nhận thông báo điểm trừ rèn luyện.
Quy trình trừ điểm rèn luyện và cách nhận thông báo điểm trừ rèn luyện.

Tổng hợp các câu hỏi về các vấn đề thuộc công tác sinh viên, theo dõi rèn luyện, học bổng, lao động giảm điểm .... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận dưới bài viết.

Địa chỉ liên hệ và giải đáp thắc mắc dành cho sinh viên
Địa chỉ liên hệ và giải đáp thắc mắc dành cho sinh viên

Tổng hợp các câu hỏi về các vấn đề thuộc công tác sinh viên, theo dõi rèn luyện, học bổng, lao động giảm điểm .... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận dưới bài viết.

Tiêu chí để công nhận một CLB của Viện chính thức hoạt động. Hỗ trợ chuyên môn và kinh phí từ Viện đối với CLB.
Tiêu chí để công nhận một CLB của Viện chính thức hoạt động. Hỗ trợ chuyên môn và kinh phí từ Viện đối với CLB.

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Liên chi Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên Viện, các Câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa.... Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận ở dưới bài viết.