Tiếng ViệtTiếng Anh

Ngành Quản lý kinh doanh và Marketing
Ngành Quản lý kinh doanh và Marketing

CHUYÊN NGÀNH “QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ MARKETING”

Ngành Kinh doanh Quốc tế và Logistics
Ngành Kinh doanh Quốc tế và Logistics

    CHUYÊN NGÀNH “KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ LOGISTICS” ( IBL )

Ngành Kinh tế Hàng hải và Toàn cầu hóa
Ngành Kinh tế Hàng hải và Toàn cầu hóa

   CHUYÊN NGÀNH “KINH TẾ HÀNG HẢI VÀ TOÀN CẦU HÓA”  ( GMA )