Tiếng ViệtTiếng Anh

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 08/09/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 08/09/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 08/09/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 08/09/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 08/09/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 08/09/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 08/09/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 08/09/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 08/09/2018.

Đã có phiếu điểm thi 28/7/2018
Đã có phiếu điểm thi 28/7/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 28/7/2018. 

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 28/7/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 28/7/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 28/07/2018.

Thông báo lịch thi TOEIC tháng 9/2018
Thông báo lịch thi TOEIC tháng 9/2018

Viện ĐTQT thông báo ngày thi TOEIC tháng 9/2018. 

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 28/7/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 28/7/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 28/7/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 28/7/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 28/7/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 28/7/2018.

Đã có phiếu điểm thi 23/6/2018
Đã có phiếu điểm thi 23/6/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 23/6/2018. 

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 23/6/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 23/6/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 23/06/2018.

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 26/5/2018
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 26/5/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 26/5/2018. 

Thông báo lịch thi TOEIC tháng 7/2018
Thông báo lịch thi TOEIC tháng 7/2018

Viện ĐTQT thông báo ngày thi TOEIC tháng 7/2018. 

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 23/6/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 23/6/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 23/6/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 23/6/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 23/6/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 23/6/2018.

Đã có điểm thi ngày 03/06/2018
Đã có điểm thi ngày 03/06/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm thi ngày 03/06/2018.

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 13/5/2018
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 13/5/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 13/5/2018. 

Đã có phiếu điểm thi 26 & 27/5/2018
Đã có phiếu điểm thi 26 & 27/5/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm thi ngày 26 & 27/5/2018. 

Đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 26 & 27/5/2018
Đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 26 & 27/5/2018

Viện ĐTQT thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 26 & 27/5/2018. 

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 3/6/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 3/6/2018

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 3/6/2018

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 6/2018
THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 6/2018

Viện ĐTQT thông báo ngày thi TOEIC tháng 6/2018. 

Danh sách thi TOEIC ngày 03/06/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 03/06/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi ngày 03/06/2018. 

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 26/5/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 26/5/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 26/5/2018.

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 22/4/2018
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 22/4/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 22/4/2018. 

Đã có phiếu điểm thi 13/5/2018
Đã có phiếu điểm thi 13/5/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày thi 13/5/2018. 

Danh sách thí sinh đăng kí ngày 26/5/2018
Danh sách thí sinh đăng kí ngày 26/5/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi ngày 26/5/2018. 

Thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 13/5/2018
Thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 13/5/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 13/5/2018. 

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 13/5/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 13/5/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 13/5/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 13/5/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 13/5/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 13/5/2018.

Đã có phiếu điểm thi 22/4/2018
Đã có phiếu điểm thi 22/4/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 22/4/2018.

Đã có điểm thi ngày 22/4/2018
Đã có điểm thi ngày 22/4/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 22/4/2018. 

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 22/4/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 22/4/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018.

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 5/2018
THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 5/2018

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch thi TOEIC tháng 5/2018. 

Đã có phiếu điểm thi 24/3/2018
Đã có phiếu điểm thi 24/3/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 24/3/2018.

Điểm thi toeic không phiếu điểm ngày 24/03/2018
Điểm thi toeic không phiếu điểm ngày 24/03/2018

Viện ĐTQT thông báo điểm thi Toeic không phiếu điểm ngày 24/03/2018

DANH SÁCH THI TOEIC 24.03.2018
DANH SÁCH THI TOEIC 24.03.2018

Viện ĐTQT thông báo danh sách thi Toeic ngày 24/03/2018

THÔNG BÁO THI TOEIC NGÀY 22/04/2018
THÔNG BÁO THI TOEIC NGÀY 22/04/2018

Viện ĐTQT thông báo lịch thi TOEIC tháng 04/2018

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 20/1
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 20/1

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 20/1.

Phiểu điểm thi 20/01/2018
Phiểu điểm thi 20/01/2018

Viện ĐTQT thông báo về phiếu điểm thi ngày 20/01/2018

ĐIểm Thi không phiếu điểm ngày 20/1/2018
ĐIểm Thi không phiếu điểm ngày 20/1/2018

Viện ĐTQT thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 20/1/2018