Tiếng ViệtTiếng Anh

THỜI KHÓA BIỂU K61 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021
THỜI KHÓA BIỂU K61 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHOA BIỂU K61 HỌC KỲ II  

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021
THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU K61 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021
THỜI KHÓA BIỂU K61 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU K61 

THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020 - 2021
THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020 - 2021

Thời khóa biểu chuyên môn học kỳ I - 1920  

THỜI KHÓA BIỂU CTTT10 - TIẾNG ANH CƠ BẢN 2
THỜI KHÓA BIỂU CTTT10 - TIẾNG ANH CƠ BẢN 2

THỜI KHÓA BIỂU CTTT10 - TIẾNG ANH CƠ BẢN 2  

SCHEDULE - Semester II (2019 - 2020)
SCHEDULE - Semester II (2019 - 2020)

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020  

THỜI KHÓA BIỂU NĂM NHẤT CTTT10
THỜI KHÓA BIỂU NĂM NHẤT CTTT10

CTTT10. SCHEDULE FOR FIRST SEMESTER  

Thời khóa biểu Kì I năm học 2019 - 2020
Thời khóa biểu Kì I năm học 2019 - 2020

Thời khóa biểu Kì I năm học 2019 - 2020 

Thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần TACB1 - CTTT 09 và danh sách lớp
Thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần TACB1 - CTTT 09 và danh sách lớp

Thời khóa biểu, đề cương chi tiết học phần TACB1 - CTTT 09 và danh sách lớp

THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL, BMM học kỳ 1 năm học 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL, BMM học kỳ 1 năm học 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL, BMM học kỳ 1 năm học 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU GMA, IBL HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Thời khóa biểu (sinh viên mở sheet có tên lớp đăng ký môn học để xem chi tiết)

THỜI KHÓA BIỂU CTTT08 - TACB2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
THỜI KHÓA BIỂU CTTT08 - TACB2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Thời khóa biểu TACB2

Thời khóa biểu CTTT08
Thời khóa biểu CTTT08

Thời khóa biểu CTTT08

Danh sách sinh viên và thời gian biểu lớp nâng cao kỹ năng - CTTT07
Danh sách sinh viên và thời gian biểu lớp nâng cao kỹ năng - CTTT07

Lớp nâng cao kỹ năng

Thời khóa biểu 06 học kỳ I năm học 2017 - 2018
Thời khóa biểu 06 học kỳ I năm học 2017 - 2018

Khóa 06