Tiếng ViệtTiếng Anh

Đã có điểm thi ngày 22/4/2018
Đã có điểm thi ngày 22/4/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 22/4/2018. 

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 22/4/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 22/4/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018.

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 5/2018
THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 5/2018

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch thi TOEIC tháng 5/2018. 

Đã có phiếu điểm thi 24/3/2018
Đã có phiếu điểm thi 24/3/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 24/3/2018.

Điểm thi toeic không phiếu điểm ngày 24/03/2018
Điểm thi toeic không phiếu điểm ngày 24/03/2018

Viện ĐTQT thông báo điểm thi Toeic không phiếu điểm ngày 24/03/2018

DANH SÁCH THI TOEIC 24.03.2018
DANH SÁCH THI TOEIC 24.03.2018

Viện ĐTQT thông báo danh sách thi Toeic ngày 24/03/2018

THÔNG BÁO THI TOEIC NGÀY 22/04/2018
THÔNG BÁO THI TOEIC NGÀY 22/04/2018

Viện ĐTQT thông báo lịch thi TOEIC tháng 04/2018

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 20/1
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 20/1

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 20/1.

Phiểu điểm thi 20/01/2018
Phiểu điểm thi 20/01/2018

Viện ĐTQT thông báo về phiếu điểm thi ngày 20/01/2018

ĐIểm Thi không phiếu điểm ngày 20/1/2018
ĐIểm Thi không phiếu điểm ngày 20/1/2018

Viện ĐTQT thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 20/1/2018

DANH SÁCH THI TOEIC 20.01.2018
DANH SÁCH THI TOEIC 20.01.2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo Danh sách thi Toeic ngày 20/01/2018

THÔNG BÁO THI TOEIC NGÀY 24/03/2018
THÔNG BÁO THI TOEIC NGÀY 24/03/2018

Viện ĐTQT thông báo lịch thi toeic ngày 24/03/2018

Danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 20/01/2018
Danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 20/01/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 20/01/2018. 

Đã có phiếu điểm ngày 24/12
Đã có phiếu điểm ngày 24/12

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 24/12.

Điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 24/12/2017
Điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 24/12/2017

Viện ĐTQT thông báo điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 24/12/2017

Thông báo về lịch thi TOEIC tháng 1 năm 2018
Thông báo về lịch thi TOEIC tháng 1 năm 2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 1 năm 2018

Danh sách thi TOEIC ngày 24/12
Danh sách thi TOEIC ngày 24/12

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 24/12 

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 26/11
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 26/11

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 26/11.

Đã có phiếu điểm thi ngày 12/12
Đã có phiếu điểm thi ngày 12/12

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 12/12.

Danh sách thi Toeic ngày 24/12/2017
Danh sách thi Toeic ngày 24/12/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 24/12 

Điểm thi TOEIC ngày 12/12
Điểm thi TOEIC ngày 12/12

Viện ĐTQT trân trọng thông báo điểm thi Toeic ngày 12/12/2017.

Đã có phiểu điểm bổ sung của ngày 19/11
Đã có phiểu điểm bổ sung của ngày 19/11

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 19/11.

Danh sách thi Toeic ngày 12/12
Danh sách thi Toeic ngày 12/12

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 12/12 tại HÀ NỘI.  

Đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 25/11
Đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 25/11

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 25/11/2017.

Kết quả thi Toeic không phiếu điểm ngày 25,26/11/2017
Kết quả thi Toeic không phiếu điểm ngày 25,26/11/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo kết quả thi Toeic không phiếu điểm ngày 25,26/11/2017

Viện ĐTQT thông báo lịch thi TOEIC tháng 12
Viện ĐTQT thông báo lịch thi TOEIC tháng 12

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 12 

Đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 19/11/2017
Đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 19/11/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 19/11/2017.

Điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 19/11/2017
Điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 19/11/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 19/11/2017. 

Danh sách thi Toeic ngày 25, 26/11/2017
Danh sách thi Toeic ngày 25, 26/11/2017

Viện ĐTQT thông báo danh sách thi TOEIC ngày 25 + 26/11/2017. 

Đã có phiểu điểm bổ sung của ngày 29/10
Đã có phiểu điểm bổ sung của ngày 29/10

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 29/10.

Thông báo của Viện ĐTQT về việc thi TOEIC ngày 26/11/2017
Thông báo của Viện ĐTQT về việc thi TOEIC ngày 26/11/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo: 

Danh sách thi TOEIC ngày 19/11/2017
Danh sách thi TOEIC ngày 19/11/2017

Viện ĐTQT thông báo danh sách thi TOEIC ngày 19/11/2017

Đã có phiếu điểm thi ngày 29/10, 30/10 và phiếu điểm sau ngày 15/10
Đã có phiếu điểm thi ngày 29/10, 30/10 và phiếu điểm sau ngày 15/10

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 29/10 và 30/10 và phiếu điểm sau ngày 15/10.

Điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 29/10/2017
Điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 29/10/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 29/10/2017. 

Danh sách thi Toeic ngày 29/10
Danh sách thi Toeic ngày 29/10

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 29/10 tại Hải Phòng.

Đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 15/10 và ngày 24/9
Đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 15/10 và ngày 24/9

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 15/10 và 24/9.

Điểm thi không phiếu điểm ngày 15/10/2017
Điểm thi không phiếu điểm ngày 15/10/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 15/10/2017. 

Thông báo lịch thi Toeic tháng 11 năm 2017
Thông báo lịch thi Toeic tháng 11 năm 2017

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi Toeic tháng 11 năm 2017.

Danh sách thi TOEIC ngày 15/10/2017
Danh sách thi TOEIC ngày 15/10/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 15/10/2017