Tiếng ViệtTiếng Anh

Quy định phòng thi Tiếng anh chuẩn đầu vào CTTT năm 2014
Quy định phòng thi Tiếng anh chuẩn đầu vào CTTT năm 2014

Yêu cầu các thí sinh có mặt đúng giờ và tuân thủ nghiêm túc các quy định sau:

Danh sách sinh viên GMA và IBL Khóa 04
Danh sách sinh viên GMA và IBL Khóa 04

Danh sách sinh viên GMA và IBL

Danh sách học Giáo dục Quốc phòng Khóa 04
Danh sách học Giáo dục Quốc phòng Khóa 04

Danh sách chi tiết vui lòng xem tại từng file tương ứng với các lớp

Thông báo phát học bổng kỳ II năm học 2013-2014
Thông báo phát học bổng kỳ II năm học 2013-2014

Thông báo phát học bổng