Tiếng ViệtTiếng Anh

Thời khóa biểu IBL 05 kỳ 2 năm học 2015-2016
Thời khóa biểu IBL 05 kỳ 2 năm học 2015-2016

Sang học kỳ mới, tất cả sinh viên IBL khóa 05 sẽ gộp chung thành 1 lớp duy nhất là IBL05

Thời khóa biểu CTTT06 năm học 2015- 2016
Thời khóa biểu CTTT06 năm học 2015- 2016

Thời khóa biểu học môn Basic English và Lý luận chính trị cho các lớp CTTT06