Tiếng ViệtTiếng Anh

Số lượng tin chỉ cần học và cách đăng ký môn học

Cập nhật: 22-04-2014 12:00:00 | Câu hỏi về đào tạo | Lượt xem: 1579

Tập hợp các câu hỏi thường gặp của sinh viên về các vấn đề đào tạo, ngành học, môn học, thời khóa biểu, giảng viên ....
Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận ở dưới bài viết.

Chúng em phải học bao nhiêu tín chỉ, bao nhiêu tín chỉ tự chọn (là những môn nào?) và em buộc phải chọn bao nhiêu môn trong tổng số các môn đó. Đăng ký như thế nào ạ?

         Tất cả các thông tin về ngành học đã có trên website của Viện (ise-vmu.edu.vn), mục Đào tạo à Chương trình àChương trình tiên tiến.

          Sinh viên, cả 02 ngành GMA và IBL phải hoàn thành ít nhất 137 tín chỉ học tập (128 tín chỉ cho các học phần bắt buộc, 9 tín chỉ cho các học phần tự chọn) và 13 tín chỉ thực tập và làm tốt nghiệp. Như vậy, tổng số tín chỉ cần đạt là 150.

          Về đăng ký môn học, theo quy định của nhà trường, em phải tự đăng ký các môn học. Tuy nhiên, do đặc thù riêng của chương trình tiên tiến, cán bộ lớp tổng hợp danh sách đăng ký và gửi về cho Ban Đào tạo - Phòng 106A nhà A5, trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi